BMD Advies: Training Milieucoördinator in Tilburg

Op 22 november organiseert BMD Advies Zuid-Nederland een Training Milieucoördinator in Tilburg.

BMD 22 November

Wanneer moet je een milieuvergunning hebben en wanneer is het Activiteitenbesluit van toepassing? Wat is er veranderd met de omgevingsvergunning (Wabo)? Wat is de rol van een milieuhandhaver? Hoe bewaak ik de naleving van alle voorschriften? Met deze en andere vragen worden medewerkers de ‘milieu’ op hun bordje hebben regelmatig geconfronteerd. Tijdens deze training milieucoördinator wordt in korte tijde de milieubasiskennis overgebracht. De praktijk staat hierbij centraal.

Doel van de training Milieucoördinator
Het doel van deze training is vertrouwd raken met alle relevante milieu-onderwerpen. Tijdens de training komen het Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheervergunning, de Waterwet en de omgevingsvegunning (Wabo) uitgebreid aan de orde. Daarnaast krijg je tips om een goede relatie met bijvoorbeeld overheid en omgeving op te bouwen. Na het volgen van deze training ben je een gesprekspartner met kennis van zaken en weet je wat er verwacht wordt van jou in de rol van milieucoördinator

Programmaonderwerpen
Naast het behandelen van de theoretische achtergronden wordt vooral veel ruimte geboden voor uitwisselen van ervaringen, milieuproblemen en praktijksituatie. Tijdens de training wordt gewerkt met cases, eventueel door deelnemers zelf ingebracht. Zelfwerkzaamheid van de deelnemers door middel van (huis)werkopdrachten vormt een belangrijk onderdeel van de training.

Milieuwet- en regelgeving

 • Wet milieubeheer;
 • Activiteitenbesluit;
 • Omgevingsvergunning (Wabo);
 • Wet verontreinigde oppervlaktewateren;
 • Waterwet
 • Procedure vergunningverlening:
 • Handhaving

Milieuaspecten

 • Gevaarlijk afval;
 • Energiekosten;
 • (afval)water;
 • Bodem;
 • Lucht;
 • Geluid;
 • Opslag (gevaarlijke) grond- en hulpstoffen.

Na de training
Met de kennis en praktische vaardigheden die tijdens deze training worden opgedaan, kunnen medewerkers:

 • Fungeren als aanspeekpunt voor milieuzaken;
 • Knelpunten op milieugebied signaleren;
 • Praktisch eenvoudige oplossingen verzorgen, zo nodig in overleg met milieudeskundigen;
 • Collega’s informeren en instrueren over milieuzaken;
 • Gastheer/gastvrouw zijn bij een bezoek van milieuhandhavers.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met een van de adviseurs bij BMD, telefoonnummer (013) 8000 300 of direct inschrijven via de website.